Cursusvoorwaarden

Algemene cursusvoorwaarden Kubus
(versie mei 2022)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, lessen, workshops en overige activiteiten die door Kubus worden aangeboden. In deze voorwaarden wordt alleen de term cursus gehanteerd. Het volledige aanbod van Kubus staat op de website onder cursusaanbod.

Artikel 1: Inschrijving
a. Inschrijving voor cursussen is mogelijk door het volledig invullen en versturen van het inschrijfformulier op de website. Het is ook mogelijk door het indienen van een volledig ingevuld papieren inschrijfformulier, verkrijgbaar bij de receptie van Kubus.

b. Inschrijving is alleen mogelijk voor cursisten die woonachtig zijn in de gemeente Lelystad. In overleg met het management van Kubus is inschrijving mogelijk voor cursisten woonachtig buiten de gemeente Lelystad.

c. Door inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met deze cursusvoorwaarden en met de gegevens zoals vermeld in het cursusaanbod op de website.

d. De inschrijving geldt voor de gehele cursusperiode.

e. Een inschrijving geeft geen garantie op plaatsing.

f. Een inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

g. Als de cursist zich in het voorgaande seizoen niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan dan behoudt Kubus zich het recht voor om de inschrijving te weigeren.

Artikel 2: Plaatsing
a. De cursist die geplaatst is ontvangt een startbericht.

b. Bij groepslessen wordt er geplaatst zodra het minimum aantal inschrijvingen is bereikt waarbij de cursus doorgaat.

c. Indien plaatsing niet mogelijk is, wordt de cursist op de wachtlijst geplaatst. De cursist krijgt hiervan bericht.

d. De indeling van cursisten wordt door Kubus bepaald en kan op initiatief van Kubus tussentijds worden gewijzigd.

Artikel 3: Cursusduur
a. Een inschrijving is bindend voor de duur van de gehele cursus of, bij inschrijving na aanvang van de cursus, voor het resterende gedeelte ervan.

b. Het cursusjaar (lesseizoen) volgt in principe het schooljaar en de reguliere vakanties van het onderwijs. Tijdens vakanties en feestdagen wordt er geen les gegeven. Het jaarrooster en de vakanties staat vermeld op de website.

Artikel 4: Cursusgelden
a. De hoogte van de cursusgelden wordt jaarlijks vastgesteld. De tarieven staan in het cursusaanbod op de website vermeld.

b. Zodra de cursist geplaatst is, ontvangt deze een startbericht. Op dat moment ontstaat de verplichting tot betalen van het lesgeld.

c. Cursisten vanaf 21 jaar betalen een tarief inclusief 21% BTW over het cursusgeld. De aanvangsdatum van de cursus geldt als peildatum voor de leeftijd van de cursist. Bij latere aanvang door de cursist geldt de leeftijd op dat moment.

Artikel 5: Betaling cursusgelden
a. De cursist ontvangt een factuur met daarop vermeld de cursus en het tarief. Het cursusgeld moet voor de uiterste vervaldatum zoals vermeld op de factuur, zijn voldaan. Kubus hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.

b. Wanneer er is gekozen voor automatische incasso, dan wordt dit bovenaan de factuur vermeld en zal de factuur door Kubus worden geïncasseerd.

c. Betaling in termijnen is alleen mogelijk wanneer er wordt gekozen voor de betalingswijze automatisch incasso. Dan zal de factuur in maandelijkse termijnen, gedurende de looptijd van de cursus, worden afgeschreven.

d. Een machtigingsformulier voor automatisch incasso vindt u op de website. Ook kunt u bij aanmelding kiezen voor automatische incasso.

e. Bezwaren aangaande de factuur kunnen uiterlijk één maand na dagtekening van de factuur schriftelijk worden ingediend.

f. Het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen van het cursusgeld leidt tot beëindiging van de lessen van de betreffende cursist. Ook na beëindiging van de cursus blijft het cursusgeld verschuldigd.

g. Kosten van invordering, alsmede verschuldigde wettelijke rente, komen volledig voor rekening van de desbetreffende cursist of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 6: Reductie van cursusgelden
a. Voor cursisten die lid zijn van een HAFA-vereniging en een HAFA-cursus volgen geldt een kortingstarief gelijk aan het lidmaatschapsgeld van een in Lelystad gevestigde HAFA-vereniging met een maximum van € 60,-. Hierbij dient een HAFA-lidmaatschapsbewijs overlegd te worden.

b. Kortingsregeling ensembles
Jaarcursisten muziek/zang (21+) die ook deelnemen aan ensembles, krijgen 25% korting op het ensembletarief. Jaarcursisten muziek/zang (6-20 jr) kunnen kosteloos in één ensemble meespelen.

c. Kortingsregeling Pop’sCool Lelystad
Jaarcursisten muziek/zang die ook in een band spelen, krijgen 25% korting op het tarief.

Artikel 7: Restitutie van cursusgelden
a. In het eerste jaar van deelname leidt tussentijdse afmelding niet tot het vervallen of verminderen van de verplichting tot het betalen van het cursusgeld.
In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld door verhuizing naar een andere gemeente of bij langdurige ziekte van de cursist. Een verzoek tot restitutie dient uiterlijk één maand na het ontstaan van de situatie schriftelijk te zijn ingediend bij de Kubus.

b. Vanaf het tweede cursusjaar geldt bij tussentijdse afmelding een opzegtermijn van één maand en wordt er restitutie verleend.

c. Mochten er bij een cursus (+30 weken) meer dan 2 lessen uitvallen door afwezigheid van de docent, ontvang je vanaf de 3e les restitutie. Dit wordt na afloop van het cursusjaar terugbetaald. Bij kortere cursussen worden de uitgevallen lessen ingehaald of als dit niet mogelijk is terugbetaald.

Artikel 8:  Aansprakelijkheid
a. Kubus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan en ontvreemding of vermissing van persoonlijke eigendommen, waaronder muziekinstrumenten.

b. Kubus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door letsel. Uitzonderingen vormen die gevallen waarin een wettelijke aansprakelijkheid wordt vastgelegd.

c. Door Kubus georganiseerde optredens van ensembles buiten de gebouwen van Kubus en Corneel zijn in beginsel voor eigen risico, echter voor wettelijke aansprakelijkheid is een verzekering afgesloten. Een ongevallenverzekering voorziet in een uitkering ingeval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval van de cursist tijdens het optreden.

d. Alle andere activiteiten door Kubus georganiseerd buiten de gebouwen van Kubus en Corneel zijn geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid.

Artikel 9:  Algemeen
a. Voor die gevallen waarin door deze voorwaarden niet wordt voorzien, beslist de directie van Kubus.

b. Kubus behoudt zich het recht voor om foto- en video opnames, gemaakt tijdens activiteiten, voorstellingen en lessen, te gebruiken voor promotie. In de meeste gevallen worden foto’s en filmpjes op onze website en Social Media geplaatst, soms wordt het gebruikt voor gedrukte media van Kubus. Heeft u hier bezwaar tegen dan kunt u dat kenbaar maken via privacy@dekubuslelystad.nl.

c. Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing.