Cursusvoorwaarden

Algemene cursusvoorwaarden Kubus

(Versie 12 juni 2015)
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, lessen, workshops en overige activiteiten die door Kubus worden aangeboden. In deze voorwaarden wordt alleen de term cursus gehanteerd. Het volledige aanbod van Kubus staat op de website onder cursusaanbod.

Inschrijven is alleen nodig als de cursist voor de eerste keer deelneemt aan een cursus, deze wordt na afloop van de cursus verlengd met de daarop volgende cursus. Dit geldt zowel voor jaarcursussen (deze gaan verder in het volgende lesseizoen) als voor kortere cursussen (deze kunnen ook in het lopende lesseizoen weer verder gaan).

Artikel 1: Inschrijving
a. Inschrijving voor cursussen is mogelijk door het volledig invullen en versturen van het inschrijfformulier op de website.

Het is ook mogelijk door het indienen van een volledig ingevuld papieren inschrijfformulier, beschikbaar bij Kubus.

b. Voor minderjarige cursisten geldt dat inschrijving dient te geschieden door hun wettelijke vertegenwoordiger.

c. Inschrijving is alleen mogelijk voor cursisten die woonachtig zijn in de gemeente Lelystad. Slechts in overleg met de directie van Kubus is inschrijving mogelijk voor cursisten woonachtig buiten de gemeente Lelystad.

d. Door inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met deze cursusvoorwaarden en met de gegevens zoals vermeld in het cursusaanbod op de website.

e. De inschrijving geldt voor de gehele cursusperiode.

f. Een inschrijving geeft geen garantie op plaatsing.

g. Een inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

h. Als de cursist zich in het voorgaande seizoen niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan dan behoudt Kubus zich het recht voor om de inschrijving te weigeren.

Artikel 2: Plaatsing
a. De cursist die geplaatst is ontvangt een bevestiging van deelname.

b. Bij groepslessen wordt er geplaatst zodra het minimum aantal inschrijvingen is bereikt waarbij de cursus doorgaat.

c. Indien plaatsing niet mogelijk is, wordt de cursist op de wachtlijst geplaatst. De cursist krijgt hiervan bericht.

d. De indeling van cursisten wordt door Kubus bepaald en kan op initiatief van Kubus tussentijds worden gewijzigd.

Artikel 3: Verlenging
a. Na afloop van de cursusperiode wordt deze verlengd.

b. Indien de cursus zodanig gewijzigd wordt dat er een ander tarief geldt, dan is er een nieuwe inschrijving noodzakelijk en is er geen sprake van verlenging. De cursist krijgt wel voorrang bij de plaatsing.
Artikel 4: Cursusduur
a. Een inschrijving is bindend voor de duur van de gehele cursus of, bij inschrijving na aanvang van de cursus, voor het resterende gedeelte ervan. Dit geldt voor alle cursussen, dus ook voor een jaarcursus van 38 weken. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

b. Een cursus die is verlengd kan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand worden opgezegd. Deze opzegging dienst schriftelijk gedaan te worden of via het uitschrijfformulier op de website.

c. Het cursusjaar (lesseizoen) volgt in principe het schooljaar en de reguliere vakanties van het onderwijs. Tijdens vakanties en feestdagen wordt er geen les gegeven. Het jaarrooster en de vakanties staat vermeld op de website.

d. Een jaarcursus eindigt na 38 lessen en wordt weer verlengd in het nieuwe cursusjaar.

Artikel 5: Cursusgelden
a. De hoogte van de cursusgelden wordt jaarlijks vastgesteld. De tarieven staan in het cursusaanbod op de website vermeld

b. Zodra de cursist een deelnamebevestiging ontvangt (schriftelijk of mondeling met een lesafspraak) ontstaat de verplichting tot betalen van het lesgeld.

c. Cursisten van 21 jaar of ouder betalen een tarief inclusief 21% BTW over het cursusgeld. De aanvangsdatum van de cursus geldt als peildatum voor de leeftijd van de cursist. Bij latere inschrijving geldt de leeftijd van de cursist op het moment van inschrijving.

Artikel 6: Betaling cursusgelden
a. De cursist ontvangt een factuur met daarop vermeld de cursus en het tarief. Het cursusgeld moet voor de uiterste vervaldatum, zoals vermeld op de factuur, zijn voldaan.

b. Betaling in termijnen is op aanvraag mogelijk bij cursussen waarvan het lesgeld meer dan € 160,- bedraagt. Een aanvraagformulier voor termijnbetaling vindt u op de website.

c. Bezwaren aangaande de factuur kunnen uiterlijk één maand na dagtekening van de factuur schriftelijk worden ingediend.

d. Het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen van het cursusgeld leidt tot beëindiging van de lessen van de betreffende cursist. Ook na beëindiging van de cursus blijft het cursusgeld verschuldigd.

e. Kosten van invordering, alsmede verschuldigde wettelijke rente, komen volledig voor rekening van de desbetreffende cursist of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 7: Reductie van cursusgelden
a. Voor cursisten die lid zijn van een HAFA-vereniging en een HAFA-cursus volgen geldt een kortingstarief gelijk aan het lidmaatschapsgeld van een in Lelystad gevestigde HAFA-vereniging met een maximum van € 60,-. Hierbij dient een HAFA-lidmaatschapsbewijs overlegd te worden.

b. Jaarcursisten muziek, die ook deelnemen aan ensemblegroepen of theorielessen, kunnen het ensemble of de theorielessen volgen met een korting van 25%. Dit is de tweede activiteitenregeling. Deze reductie is tot één activiteit beperkt.

Artikel 8: Restitutie van cursusgelden
a. Tussentijdse afmelding van een cursus waarvoor is ingeschreven leidt niet tot het vervallen of verminderen van de verplichting tot het betalen van het cursusgeld.

b. Restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld is slechts mogelijk in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij verhuizing naar een andere gemeente of bij langdurige ziekte van de cursist. In het laatste geval dient de cursist een doktersverklaring te overleggen. Degene die meent voor restitutie van cursusgeld in aanmerking te komen kan hiertoe een schriftelijk, gemotiveerd en gedocumenteerd verzoek indienen bij Kubus. Een dergelijk verzoek dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk één maand na het ontstaan van de situatie, waardoor korting wordt verzocht, te worden ingediend.

c. Voor de cursussen die zijn verlengd (zie artikel 3a) en reeds volledig zijn betaald geldt dat de cursist recht heeft op restitutie van de cursusgelden voor de resterende lesduur (ingaande na de opzegtermijn).

d. Aan degene die ten gevolge van de afwezigheid van de docent meer dan 2 lessen bij een jaarcursus heeft moeten missen, wordt het cursusgeld van het meerdere boven deze 2 lessen na afloop van het cursusjaar terugbetaald. Omdat dit gelijk valt met de zomerperiode kan het voorkomen dat deze terugbetaling pas na de zomer zal plaatsvinden. Bij korte cursussen worden de uitgevallen lessen ingehaald.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
a. Kubus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan en ontvreemding of vermissing van persoonlijke eigendommen, waaronder muziekinstrumenten.

b. Kubus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door letsel. Uitzonderingen vormen die gevallen waarin een wettelijke aansprakelijkheid wordt vastgelegd.

c. Door Kubus georganiseerde optredens van ensembles buiten de gebouwen van Kubus en Corneel zijn in beginsel voor eigen risico, echter voor wettelijke aansprakelijkheid is een verzekering afgesloten. Een ongevallenverzekering voorziet in een uitkering ingeval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval van de cursist tijdens het optreden.

d. Alle andere activiteiten door Kubus georganiseerd buiten de gebouwen van Kubus en Corneel zijn geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid.

Artikel 10: Algemeen
a. Voor die gevallen waarin door deze voorwaarden niet wordt voorzien, beslist de directie van Kubus.

b. Kubus behoudt zich het recht voor om foto- en video opnames, gemaakt tijdens activiteiten, voorstellingen en lessen, te gebruiken voor promotie. In de meeste gevallen worden foto’s en filmpjes op onze website en Social Media geplaatst, soms wordt het gebruikt voor gedrukte media van Kubus. Heeft u hier bezwaar tegen dan kunt u dat kenbaar maken bij de cursusadministratie.

c. Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing.