Belangrijk om te weten

 • Veelgestelde vragen

  Bezoek onze veelgestelde vragen pagina.

 • Geen geld voor les?

  Het Fonds Sport & Cultuur biedt financiële ondersteuning aan kinderen, jongeren én volwassenen wanneer er te weinig geld is voor muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Het fonds betaalt jouw cursus. Hoe? Klik hier.

 • Bekijk hier onze cursusvoorwaarden

  (Versie 12 juni 2015)
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, lessen, workshops en overige activiteiten die door Kubus worden aangeboden. In deze voorwaarden wordt alleen de term cursus gehanteerd. Het volledige aanbod van Kubus staat op de website onder cursusaanbod.

  Inschrijven is alleen nodig als de cursist voor de eerste keer deelneemt aan een cursus, deze wordt na afloop van de cursus verlengd met de daarop volgende cursus. Dit geldt zowel voor jaarcursussen (deze gaan verder in het volgende lesseizoen) als voor kortere cursussen (deze kunnen ook in het lopende lesseizoen weer verder gaan).

  Artikel 1: Inschrijving
  a. Inschrijving voor cursussen is mogelijk door het volledig invullen en versturen van het inschrijfformulier op de website.

  Het is ook mogelijk door het indienen van een volledig ingevuld papieren inschrijfformulier, beschikbaar bij Kubus.

  b. Voor minderjarige cursisten geldt dat inschrijving dient te geschieden door hun wettelijke vertegenwoordiger.

  c. Inschrijving is alleen mogelijk voor cursisten die woonachtig zijn in de gemeente Lelystad. Slechts in overleg met de directie van Kubus is inschrijving mogelijk voor cursisten woonachtig buiten de gemeente Lelystad.

  d. Door inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met deze cursusvoorwaarden en met de gegevens zoals vermeld in het cursusaanbod op de website.

  e. De inschrijving geldt voor de gehele cursusperiode.

  f. Een inschrijving geeft geen garantie op plaatsing.

  g. Een inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

  h. Als de cursist zich in het voorgaande seizoen niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan dan behoudt Kubus zich het recht voor om de inschrijving te weigeren.

  Artikel 2: Plaatsing
  a. De cursist die geplaatst is ontvangt een bevestiging van deelname.

  b. Bij groepslessen wordt er geplaatst zodra het minimum aantal inschrijvingen is bereikt waarbij de cursus doorgaat.

  c. Indien plaatsing niet mogelijk is, wordt de cursist op de wachtlijst geplaatst. De cursist krijgt hiervan bericht.

  d. De indeling van cursisten wordt door Kubus bepaald en kan op initiatief van Kubus tussentijds worden gewijzigd.

  Artikel 3: Verlenging
  a. Na afloop van de cursusperiode wordt deze verlengd.

  b. Indien de cursus zodanig gewijzigd wordt dat er een ander tarief geldt, dan is er een nieuwe inschrijving noodzakelijk en is er geen sprake van verlenging. De cursist krijgt wel voorrang bij de plaatsing.

  Artikel 4: Cursusduur
  a. Een inschrijving is bindend voor de duur van de gehele cursus of, bij inschrijving na aanvang van de cursus, voor het resterende gedeelte ervan. Dit geldt voor alle cursussen, dus ook voor een jaarcursus van 38 weken. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

  b. Een cursus die is verlengd kan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand worden opgezegd. Deze opzegging dienst schriftelijk gedaan te worden of via het uitschrijfformulier op de website.

  c. Het cursusjaar (lesseizoen) volgt in principe het schooljaar en de reguliere vakanties van het onderwijs. Tijdens vakanties en feestdagen wordt er geen les gegeven. Het jaarrooster en de vakanties staat vermeld op de website.

  d. Een jaarcursus eindigt na 38 lessen en wordt weer verlengd in het nieuwe cursusjaar.

  Artikel 5: Cursusgelden
  a. De hoogte van de cursusgelden wordt jaarlijks vastgesteld. De tarieven staan in het cursusaanbod op de website vermeld

  b. Zodra de cursist een deelnamebevestiging ontvangt (schriftelijk of mondeling met een lesafspraak) ontstaat de verplichting tot betalen van het lesgeld.

  c. Cursisten van 21 jaar of ouder betalen een tarief inclusief 21% BTW over het cursusgeld. De aanvangsdatum van de cursus geldt als peildatum voor de leeftijd van de cursist. Bij latere inschrijving geldt de leeftijd van de cursist op het moment van inschrijving.

  Artikel 6: Betaling cursusgelden
  a. De cursist ontvangt een factuur met daarop vermeld de cursus en het tarief. Het cursusgeld moet voor de uiterste vervaldatum, zoals vermeld op de factuur, zijn voldaan.

  b. Betaling in termijnen is op aanvraag mogelijk bij cursussen waarvan het lesgeld meer dan € 160,- bedraagt. Een aanvraagformulier voor termijnbetaling vindt u op de website.

  c. Bezwaren aangaande de factuur kunnen uiterlijk één maand na dagtekening van de factuur schriftelijk worden ingediend.

  d. Het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen van het cursusgeld leidt tot beëindiging van de lessen van de betreffende cursist. Ook na beëindiging van de cursus blijft het cursusgeld verschuldigd.

  e. Kosten van invordering, alsmede verschuldigde wettelijke rente, komen volledig voor rekening van de desbetreffende cursist of diens wettelijk vertegenwoordiger.

  Artikel 7: Reductie van cursusgelden
  a. Voor cursisten die lid zijn van een HAFA-vereniging en een HAFA-cursus volgen geldt een kortingstarief gelijk aan het lidmaatschapsgeld van een in Lelystad gevestigde HAFA-vereniging met een maximum van € 60,-. Hierbij dient een HAFA-lidmaatschapsbewijs overlegd te worden.

  b. Jaarcursisten muziek, die ook deelnemen aan ensemblegroepen of theorielessen, kunnen het ensemble of de theorielessen volgen met een korting van 25%. Dit is de tweede activiteitenregeling. Deze reductie is tot één activiteit beperkt.

  Artikel 8: Restitutie van cursusgelden
  a. Tussentijdse afmelding van een cursus waarvoor is ingeschreven leidt niet tot het vervallen of verminderen van de verplichting tot het betalen van het cursusgeld.

  b. Restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld is slechts mogelijk in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij verhuizing naar een andere gemeente of bij langdurige ziekte van de cursist. In het laatste geval dient de cursist een doktersverklaring te overleggen. Degene die meent voor restitutie van cursusgeld in aanmerking te komen kan hiertoe een schriftelijk, gemotiveerd en gedocumenteerd verzoek indienen bij Kubus. Een dergelijk verzoek dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk één maand na het ontstaan van de situatie, waardoor korting wordt verzocht, te worden ingediend.

  c. Voor de cursussen die zijn verlengd (zie artikel 3a) en reeds volledig zijn betaald geldt dat de cursist recht heeft op restitutie van de cursusgelden voor de resterende lesduur (ingaande na de opzegtermijn).

  d. Aan degene die ten gevolge van de afwezigheid van de docent meer dan 2 lessen bij een jaarcursus heeft moeten missen, wordt het cursusgeld van het meerdere boven deze 2 lessen na afloop van het cursusjaar terugbetaald. Omdat dit gelijk valt met de zomerperiode kan het voorkomen dat deze terugbetaling pas na de zomer zal plaatsvinden. Bij korte cursussen worden de uitgevallen lessen ingehaald.

  Artikel 9: Aansprakelijkheid
  a. Kubus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan en ontvreemding of vermissing van persoonlijke eigendommen, waaronder muziekinstrumenten.

  b. Kubus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door letsel. Uitzonderingen vormen die gevallen waarin een wettelijke aansprakelijkheid wordt vastgelegd.

  c. Door Kubus georganiseerde optredens van ensembles buiten het gebouw De Kubus zijn in beginsel voor eigen risico, echter voor wettelijke aansprakelijkheid is een verzekering afgesloten. Een ongevallenverzekering voorziet in een uitkering ingeval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval van de cursist tijdens het optreden.

  d. Alle andere activiteiten door Kubus georganiseerd buiten het gebouw De Kubus zijn geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid.

  Artikel 10: Algemeen
  a. Voor die gevallen waarin door deze voorwaarden niet wordt voorzien, beslist de directie van Kubus.

  b. Kubus behoudt zich het recht voor om foto- en video opnames, gemaakt tijdens activiteiten, voorstellingen en lessen, te gebruiken voor promotie. In de meeste gevallen worden foto’s en filmpjes op onze website en social media geplaatst, soms wordt het gebruikt voor gedrukte media van Kubus. Heeft u hier bezwaar tegen dan kunt u dat kenbaar maken bij de cursusadministratie.

  c. Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing.

 • Uitschrijven voor een cursus

  Besluit je niet deel te nemen aan de cursus waarvoor je je hebt ingeschreven, ga je na de zomervakantie niet meer door met je jaarcursus of wil je tijdens de duur van de cursus stoppen?

  Gebruik daarvoor dit uitschrijfformulier. Het formulier ligt ook bij de balie. Mondelinge opzeggingen of berichten via sms/WhatsApp nemen wij niet in behandeling.

  1e jaars cursist
  Je mag natuurlijk stoppen, maar je bent verplicht voor het hele cursusjaar te betalen.
  De reden hiervoor is dat na inschrijving onze docenten voor een heel cursusjaar worden ingeroosterd.

  Langer dan 1 jaar deze cursus gedaan?
  Na het eerste jaar heb je een opzegtermijn van één maand.

 • Vakantierooster 2024-2025

  Tijdens schoolvakanties en feestdagen zijn er geen lessen en is De Kubus gesloten, tenzij er evenementen of activiteiten gepland staan.

  Eerste lesdag maandag 9 september 2024

  Herfstvakantie
  Zaterdag 26 oktober t/m zondag 3 november 2024

  Kerstvakantie 
  Zaterdag 21 december 2024 t/m zondag 5 januari 2025

  Voorjaarsvakantie 
  Zaterdag 15 februari t/m zondag 23 februari 2025

  Goede vrijdag t/m 2e paasdag 
  Vrijdag 18 april t/m maandag 21 april 2025

  Koningsdag
  Zaterdag 26 april 2025

  Meivakantie
  Zaterdag 26 april t/m zondag 4 mei 2025

  Bevrijdingsdag
  Maandag 5 mei 2025

  Hemelvaartsdag + weekend
  Donderdag 29 mei t/m zondag 1 juni 2025

  Pinksteren
  Zondag 8 en maandag 9 juni 2025

  Zomervakantie
  Zaterdag 12 juli t/m zondag 24 augustus 2025

  De Kubus is gesloten van zaterdag 19 juli t/m zondag 17 augustus 2025.
  Eerste lesdag maandag 1 september 2025.

 • Plaatsing op wachtlijst

  Sommige cursussen en/of instrumenten zijn zo geliefd dat er een wachtlijst is.
  Wij kunnen niet aangeven hoelang het duurt voordat je geplaatst kunt worden.
  Dit is o.a. afhankelijk van:

  • het rooster van de docent;
  • jouw beschikbaarheid;
  • groepssamenstelling.

  Mocht er gedurende het cursusjaar een mogelijkheid tot plaatsing zijn, dan nemen wij contact met je op.

 • Afwezig bij een les

  Wanneer je niet in de gelegenheid bent om een les te volgen, verzoeken wij je rechtstreeks bij de docent af te melden. Niet gevolgde lessen door afwezigheid van de cursist kunnen niet worden ingehaald of gerestitueerd.

  Mocht je niet weten wie de docent is dan kun je een mail sturen naar de cursusadministratie. De kans bestaat dan wel dat het bericht niet op tijd bij de docent aankomt.

  Bij verhindering van de docent word je op de hoogte gebracht via sms en/of email bericht.

  Mochten er bij een jaarcursus meer dan 2 lessen uitvallen, ontvang je vanaf de 3e les restitutie. Dit wordt na afloop van het cursusjaar terugbetaald.
  Bij korte cursussen worden de uitgevallen lessen ingehaald of als dit niet mogelijk is terugbetaald.

   

 • Termijnbetaling via automatisch incasso

  Doorlopende machtiging (SEPA)
  ——————————————————————————————————————————————-
  Naam: Kubus
  Adres: Agorabaan 3
  Postcode: 8224 JS
  Plaats: Lelystad
  Land: Nederland

  Incassant ID: NL62ZZZ4142470360000
  Reden betaling: betaling cursusgelden
  ——————————————————————————————————————————————–

  Door het invullen van het formulier “Doorlopende machtiging” geeft u toestemming aan:

  – Kubus om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag af te schrijven en
  – uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven conform de opdracht van Kubus.

  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  FORMULIER DOORLOPENDE MACHTIGING

   

   

Geen geld voor les?

Het Fonds Sport & Cultuur biedt financiële ondersteuning aan kinderen, jongeren én volwassenen wanneer er te weinig geld is voor muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Het fonds betaalt dus jouw cursus.

Meer info