Veelgestelde vragen algemeen

 • Wat zijn de cursusvoorwaarden?

  (versie mei 2022)

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, lessen, workshops en overige activiteiten die door Kubus worden aangeboden. In deze voorwaarden wordt alleen de term cursus gehanteerd. Het volledige aanbod van Kubus staat op de website onder cursusaanbod.

  Artikel 1: Inschrijving
  a. Inschrijving voor cursussen is mogelijk door het volledig invullen en versturen van het inschrijfformulier op de website. Het is ook mogelijk door het indienen van een volledig ingevuld papieren inschrijfformulier, verkrijgbaar bij de receptie van Kubus.

  b. Inschrijving is alleen mogelijk voor cursisten die woonachtig zijn in de gemeente Lelystad. In overleg met het management van Kubus is inschrijving mogelijk voor cursisten woonachtig buiten de gemeente Lelystad.

  c. Door inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met deze cursusvoorwaarden en met de gegevens zoals vermeld in het cursusaanbod op de website.

  d. De inschrijving geldt voor de gehele cursusperiode.

  e. Een inschrijving geeft geen garantie op plaatsing.

  f. Een inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

  g. Als de cursist zich in het voorgaande seizoen niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan dan behoudt Kubus zich het recht voor om de inschrijving te weigeren.

  Artikel 2: Plaatsing
  a. De cursist die geplaatst is ontvangt een startbericht.

  b. Bij groepslessen wordt er geplaatst zodra het minimum aantal inschrijvingen is bereikt waarbij de cursus doorgaat.

  c. Indien plaatsing niet mogelijk is, wordt de cursist op de wachtlijst geplaatst. De cursist krijgt hiervan bericht.

  d. De indeling van cursisten wordt door Kubus bepaald en kan op initiatief van Kubus tussentijds worden gewijzigd.

  Artikel 3: Cursusduur
  a. Een inschrijving is bindend voor de duur van de gehele cursus of, bij inschrijving na aanvang van de cursus, voor het resterende gedeelte ervan.

  b. Het cursusjaar (lesseizoen) volgt in principe het schooljaar en de reguliere vakanties van het onderwijs. Tijdens vakanties en feestdagen wordt er geen les gegeven. Het jaarrooster en de vakanties staat vermeld op de website.

  Artikel 4: Cursusgelden
  a. De hoogte van de cursusgelden wordt jaarlijks vastgesteld. De tarieven staan in het cursusaanbod op de website vermeld.

  b. Zodra de cursist geplaatst is, ontvangt deze een startbericht. Op dat moment ontstaat de verplichting tot betalen van het lesgeld.

  c. Cursisten vanaf 21 jaar betalen een tarief inclusief 21% BTW over het cursusgeld. De aanvangsdatum van de cursus geldt als peildatum voor de leeftijd van de cursist. Bij latere aanvang door de cursist geldt de leeftijd op dat moment.

  Artikel 5: Betaling cursusgelden
  a. De cursist ontvangt een factuur met daarop vermeld de cursus en het tarief. Het cursusgeld moet voor de uiterste vervaldatum zoals vermeld op de factuur, zijn voldaan. Kubus hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.

  b. Wanneer er is gekozen voor automatische incasso, dan wordt dit bovenaan de factuur vermeld en zal de factuur door Kubus worden geïncasseerd.

  c. Betaling in termijnen is alleen mogelijk wanneer er wordt gekozen voor de betalingswijze automatisch incasso. Dan zal de factuur in maandelijkse termijnen, gedurende de looptijd van de cursus, worden afgeschreven.

  d. Een machtigingsformulier voor automatisch incasso vindt u op de website. Ook kunt u bij aanmelding kiezen voor automatische incasso.

  e. Bezwaren aangaande de factuur kunnen uiterlijk één maand na dagtekening van de factuur schriftelijk worden ingediend.

  f. Het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen van het cursusgeld leidt tot beëindiging van de lessen van de betreffende cursist. Ook na beëindiging van de cursus blijft het cursusgeld verschuldigd.

  g. Kosten van invordering, alsmede verschuldigde wettelijke rente, komen volledig voor rekening van de desbetreffende cursist of diens wettelijk vertegenwoordiger.

  Artikel 6: Reductie van cursusgelden
  a. Voor cursisten die lid zijn van een HAFA-vereniging en een HAFA-cursus volgen geldt een kortingstarief gelijk aan het lidmaatschapsgeld van een in Lelystad gevestigde HAFA-vereniging met een maximum van € 60,-. Hierbij dient een HAFA-lidmaatschapsbewijs overlegd te worden.

  b. Kortingsregeling ensembles
  Jaarcursisten muziek/zang (21+) die ook deelnemen aan ensembles, krijgen 25% korting op het ensembletarief. Jaarcursisten muziek/zang (6-20 jr) kunnen kosteloos in één ensemble meespelen.

  c. Kortingsregeling Pop’sCool Lelystad
  Jaarcursisten muziek/zang die ook in een band spelen, krijgen 25% korting op het tarief.

  Artikel 7: Restitutie van cursusgelden
  a. In het eerste jaar van deelname leidt tussentijdse afmelding niet tot het vervallen of verminderen van de verplichting tot het betalen van het cursusgeld.
  In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld door verhuizing naar een andere gemeente of bij langdurige ziekte van de cursist. Een verzoek tot restitutie dient uiterlijk één maand na het ontstaan van de situatie schriftelijk te zijn ingediend bij de Kubus.

  b. Vanaf het tweede cursusjaar geldt bij tussentijdse afmelding een opzegtermijn van één maand en wordt er restitutie verleend.

  c. Mochten er bij een cursus (+30 weken) meer dan 2 lessen uitvallen door afwezigheid van de docent, ontvang je vanaf de 3e les restitutie. Dit wordt na afloop van het cursusjaar terugbetaald. Bij kortere cursussen worden de uitgevallen lessen ingehaald of als dit niet mogelijk is terugbetaald.

  Artikel 8:  Aansprakelijkheid
  a. Kubus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan en ontvreemding of vermissing van persoonlijke eigendommen, waaronder muziekinstrumenten.

  b. Kubus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door letsel. Uitzonderingen vormen die gevallen waarin een wettelijke aansprakelijkheid wordt vastgelegd.

  c. Door Kubus georganiseerde optredens van ensembles buiten de gebouwen van Kubus en Corneel zijn in beginsel voor eigen risico, echter voor wettelijke aansprakelijkheid is een verzekering afgesloten. Een ongevallenverzekering voorziet in een uitkering ingeval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval van de cursist tijdens het optreden.

  d. Alle andere activiteiten door Kubus georganiseerd buiten de gebouwen van Kubus en Corneel zijn geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid.

  Artikel 9:  Algemeen
  a. Voor die gevallen waarin door deze voorwaarden niet wordt voorzien, beslist de directie van Kubus.

  b. Kubus behoudt zich het recht voor om foto- en video opnames, gemaakt tijdens activiteiten, voorstellingen en lessen, te gebruiken voor promotie. In de meeste gevallen worden foto’s en filmpjes op onze website en Social Media geplaatst, soms wordt het gebruikt voor gedrukte media van Kubus. Heeft u hier bezwaar tegen dan kunt u dat kenbaar maken via privacy@dekubuslelystad.nl.

  c. Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing.

 • Kan ik eerst een proefles volgen?

  Ben je op zoek naar een cursus, maar weet je nog niet zeker wat je wilt doen? Of vind je het belangrijk om eerst de docent te ontmoeten?
  In veel gevallen is het dan mogelijk om eerst een proefles te doen. Zoek de betreffende cursus op en vraag een proefles aan.

  Tarief voor proefles muziek/zang
  Jonger dan 21 jaar € 12,50
  Vanaf 21 jaar € 16,00

  Tarief voor proefles beeldend/dans/musical
  jonger dan 21 jaar
  Les van 45 minuten kost € 5,00
  Les van 60-75 minuten kost € 7,50
  Les van 90-150 minuten kost € 10,00

  Tarief voor proefles beeldend/dans/musical
  vanaf 21 jaar
  Les van 60-75 minuten kost € 10,00
  Les van 90-150 minuten kost € 12,50

   

 • Ik wil stoppen met de lessen, wat moet ik doen?

  Besluit je niet deel te nemen aan de cursus waarvoor je je hebt ingeschreven, ga je na de zomervakantie niet meer door met je jaarcursus of wil je tijdens de duur van de cursus stoppen?

  Gebruik daarvoor dit uitschrijfformulier. Het formulier ligt ook bij de balie. Mondelinge opzeggingen of berichten via sms/WhatsApp nemen wij niet in behandeling.

  1e jaars cursist
  Je mag natuurlijk stoppen, maar je bent verplicht voor het hele cursusjaar te betalen.
  De reden hiervoor is dat na inschrijving onze docenten voor ’n heel cursusjaar worden ingeroosterd.

  langer dan 1 jaar deze cursus gedaan?
  Na het eerste jaar heb je een opzegtermijn van één maand.

 • Zijn er lessen tijdens schoolvakanties?

  Tijdens schoolvakanties en feestdagen zijn er geen lessen en is Kubus gesloten.

  Vakantierooster 2023 – 2024

  Eerste lesdag maandag 11 september 2023

  Herfstvakantie
  Zaterdag 21 oktober t/m zondag 29 oktober 2023

  Kerstvakantie
  Zaterdag 23 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024

  Voorjaarsvakantie
  Zaterdag 17 februari t/m zondag 25 februari 2024

  Goede vrijdag t/m 2e paasdag
  Vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024

  Koningsdag
  Zaterdag 27 april 2024

  Meivakantie
  Zaterdag 27 april t/m zondag 5 mei 2024

  Hemelvaartsdag + weekend
  Donderdag 9 mei t/m zondag 12 mei 2024

  Pinksteren
  Zondag 19 en maandag 20 mei 2024

  Zomervakantie
  Zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2024

  De Kubus is gesloten van zaterdag 27 juli t/m zondag 25 augustus 2024.
  EERSTE LESDAG MAANDAG 9 SEPTEMBER 2024.

 • Ik sta op de wachtlijst, hoelang moet ik wachten?

  Sommige cursussen en/of instrumenten zijn zo geliefd dat er een wachtlijst is.
  Wij kunnen niet aangeven hoelang het duurt voordat je geplaatst kunt worden.
  Dit is o.a. afhankelijk van:

  • het rooster van de docent;
  • jouw beschikbaarheid;
  • groepssamenstelling.

  Mocht er gedurende het cursusjaar een mogelijkheid tot plaatsing zijn, dan nemen wij contact met je op.

 • Kan ik gemiste lessen inhalen?

  Wanneer je niet in de gelegenheid bent om een les te volgen, verzoeken wij je rechtstreeks bij de docent af te melden. Niet gevolgde lessen door afwezigheid van de cursist kunnen niet worden ingehaald of gerestitueerd.

  Mocht je niet weten wie de docent is dan kun je een mail sturen naar de cursusadministratie. De kans bestaat dan wel dat het bericht niet op tijd bij de docent aankomt.

  Bij verhindering van de docent word je op de hoogte gebracht via sms en/of email bericht.

  Mochten er bij een jaarcursus meer dan 2 lessen uitvallen, ontvang je vanaf de 3e les restitutie. Dit wordt na afloop van het cursusjaar terugbetaald.
  Bij korte cursussen worden de uitgevallen lessen ingehaald of als dit niet mogelijk is terugbetaald.

 • Ik heb een andere vraag, bij wie kan ik die stellen?

  Cursussen
  Heb je een vraag over het aanbod of een andere vraag over een cursus? Stuur een e-mail naar cursusadministratie@dekubuslelystad.nl of bel 0320 72 70 04, bereikbaar op dinsdag t/m donderdag van 13.00 tot 17.00 uur of neem rechtstreeks contact op met de docent.

  Financieel 
  Heb je een vraag over een factuur of een andere financiële vraag? Stuur een e-mail naar debiteuren@dekubuslelystad.nl of bel 0320 72 70 11, bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 17.00 uur.

  Algemeen
  Heb je een algemene vraag stuur een e-mail naar info@dekubuslelystad.nl of bel 0320 22 15 24, bereikbaar op maandag en vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur en dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 17.00 uur.